Senior Analyst, Internal Audit (MAR) – Hybrid NY | FL